Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Modernizácia VO v Ochtinej

Modernizácia VO v Ochtinej
Obec OCHTINÁ, 04935 OCHTINÁ č.52
Zverejnenie zmluvy o NFP ako aj informácia o podporenom projekte.
Obec Ochtiná sa zapojila do výzvy KaHR – 22VS – 1501 v rámci Operačného programu
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ spolufinancovaný fondom „Európsky fond
regionálneho rozvoja“ prioritná os 2 Energetika,opatrenie 2.2 „ Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky“.Obec
podala projekt a bola úspešná, čím získala NFP.
Zmluvné strany sú:
Poskytovateľ – Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, konajúci
JUDr.Vazil Hudák, minister
Prijímateľ – Obec Ochtiná, 049 35 Ochtiná č.52, konajúci Marián Kapusta, starosta obce
• miesto realizácie projektu je Obec Ochtiná
• názov a stručný opis projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Ochtiná
• názov a sídlo prijímateľa – Obec Ochtiná, 049 35 Ochtiná č.52
• informácia o dátume skončenia realizácie projektu – 08/2015 – 06/2016
• odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu –
www.mhsr.sk
• výška poskytnutého príspevku – 72 782,80 €
• zmluva o poskytnutí NFP zverejnená 20.01.2016 v Centrálnom registri zmlúv
V Ochtinej 25.01.2016 , Marián Kapusta starosta obce v.r.

Zoznam aktualít

Modernizácia VO v Ochtinej
Vitajte na oficiálnych interne ...
Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obc ...